Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2019 roku zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w roku 2019.1)

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1

Odnawialne źródła energii w tym:
biomasa
energetyka wiatrowa
duża energetyka wodna
mała energetyka wodna

3,53
0,99
1,76
0,78
0,00
2 Węgiel kamienny 43,21
3 Węgiel brunatny 46,38
4 Gaz ziemny 6,70
5 Inne 0,18
RAZEM 100,00

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w roku 2019.

struktura_paliw_2019.jpg

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA w roku 2019.2)

Lp. Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły
Mg/MWh
1 Węgiel kamienny 0,81168 0,00058 0,00055 0,00005
2 Węgiel brunatny 1,06834 0,00101 0,00073 0,00004
3 Gaz ziemny 0,31540 0,00016 0,00031 0,00002
4 OZE (biomasa) 0,03357 0,00002 0,00022 0,00001
5 Inne 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
6 RAZEM 0,86858 0,00073 0,00060 0,00004

1)  Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej na giełdach energii elektrycznej oraz na rynku bilansującym opracowana została na podstawie danych o produkcji energii elektrycznej (elektrownie zawodowe), Tab. 5.2, Informacja statystyczna o energii elektrycznej – Agencja Rynku Energii SA, Biuletyn Miesięczny Nr 12 (312), grudzień 2019.

2)  Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2019 r. na giełdach energii elektrycznej oraz na rynku bilansującym opracowane zostały     na podstawie danych Agencji Rynku Energii SA -  EMITOR 2018  Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych, Warszawa, wrzesień 2019.

gkpge_bip_site