PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zarząd

 • Wojciech Dąbrowski PGE
  Prezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Wojciecha Dąbrowskiego w skład Zarządu XI kadencji od dnia 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji
  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Pawła Śliwy w skład Zarządu XI kadencji od dnia 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji.
  Życiorys
 • Ryszard Wasiłek wiceprezes PGE
  Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Ryszarda Wasiłka w skład Zarządu XI kadencji z dniem 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę o powołaniu pana Lechosława Rojewskiego w skład Zarządu XI kadencji od dnia 9 czerwca 2021 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Pawła Ciocha w skład Zarządu XI kadencji z dniem 24 lutego 2020 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.
  Życiorys
 • Wanda Buk
  Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji
  Rada Nadzorcza PGE w dniu 18 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu pani Wandy Buk w skład Zarządu XI kadencji od 1 września 2020 r. i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji.
  Życiorys

W skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od jednego do siedmiu członków, w tym prezes. Pozostali członkowie pełnią funkcję wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję.

Rada Nadzorcza

 • Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. Od 1996 r. zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku radcy prawnego w Departamentach Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego.
  Życiorys
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Pan Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej w 1983 roku.
  Życiorys
 • Sekretarz Rady Nadzorczej
  Dr Grzegorz Kuczyński - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Złożył egzaminy Sędziowskie oraz Adwokackie.
  Życiorys
 • Członek Rady Nadzorczej
  Pani Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego.
  Życiorys
 • Członek Rady Nadzorczej
  Absolwent wydziału humanistycznego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz podyplomowych studiów samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.
  Życiorys
 • Członek Rady Nadzorczej
  Pan Mieczysław Sawaryn z wykształcenia jest magistrem historii oraz magistrem prawa, aplikację adwokacką ukończył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Od roku 2014 jest Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino.
  Życiorys
 • zgryglas2.jpg
  Członek Rady Nadzorczej
  Pan Zbigniew Gryglas jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ART Olsztyn i Szkoły Głównej Handlowej.
  Życiorys
 • Członek Rady Nadzorczej
  Pan Radosław Winiarski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 roku jest pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UW.
  Życiorys
 • Członek Rady Nadzorczej
  Pan Marcin Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie pełni funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Aktywów Państwowych.
  Życiorys

W skład Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 6 listopada 2009 r. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne Zgromadzenie reprezentuje Akcjonariuszy Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Statucie PGE, w tym w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, przekształcenia bądź podziału Spółki. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad określa Statut PGE.

Poznaj strukturę akcjonariatu

gkpge_relacjeInwestorskie_site