Dzień prawa do dywidendy został ustalony na dzień 23 września 2016 r., oznacza to, że w tym dniu akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powinny znajdować się na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza.

Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 14 października 2016 r., oznacza to, że w tym dniu na Państwa rachunku inwestycyjnym pojawią się środki z tytułu dywidendy.

WYSOKOŚĆ WYPŁACONEJ DYWIDENDY

0,25 zł(1) × LICZBA POSIADANYCH AKCJI) - NALEŻNY PODATEK(2)

(1) Dywidenda dla akcjonariuszy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2015, wynosi 0,25 zł brutto na jedną akcję.

(2) Co do zasady w przypadku osób fizycznych kwota wypłacanej dywidendy każdorazowo zostanie pomniejszona o 19% tytułem ryczałtowego podatku dochodowego, który jest pobierany i odprowadzany na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie mają obowiązku rozliczenia przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego podatku.

Nie. Akcjonariusze nie posiadający rachunków inwestycyjnych powinni zgłosić się do PGE Domu Maklerskiego S.A. (https://dmpge.pl/PGE-Dom-Maklerski/Kontakt)  i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy. W zależności od preferencji akcjonariusza pieniądze zostaną przelane na wskazany rachunek bankowy lub zostaną wypłacone w kasie.

Co do zasady jest to możliwe, jednak w celu uzyskania informacji dotyczących dokładnej procedury prosimy o kontakt ze swoim domem maklerskim.

Współwłaściciele akcji powinny złożyć jedną dyspozycję wypłaty dywidendy, wskazując wspólnego przedstawiciela oraz powinni złożyć dyspozycję przekazania dywidendy podpisaną przez wszystkich współuprawnionych. Przedstawiciel współwłaścicieli oraz każdy ze współwłaścicieli mogą działać przez pełnomocnika.

Posiadacze rachunków inwestycyjnych, niezależnie od domu maklerskiego prowadzącego dany rachunek, otrzymają dywidendę automatycznie, przelewem, na posiadane rachunki inwestycyjne. Akcjonariusz może dowolnie dysponować środkami z tytuły wypłaty dywidendy poprzez złożenie stosownych dyspozycji podmiotowi prowadzącemu jego rachunek inwestycyjny.

Spadkobiercy akcjonariusza powinni przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do akcji spółki wynikające z dziedziczenia (prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym akcjonariuszu, albo notarialne poświadczenie dziedziczenia). Spadkobiercy akcjonariuszy, którzy dokonali działu spadku powinni przedstawić umowę notarialną albo postanowienie sądu o dziale spadku, chyba, że dokumenty takie zostały już przedstawione w domu maklerskim prowadzącym rachunek inwestycyjny.

gkpge_relacjeInwestorskie_site