PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 6 listopada 2009 roku. W wyniku emisji akcji serii B, oferowanych w pierwszej ofercie publicznej, oraz emisji akcji serii C i D wyemitowanych w związku z połączeniem PGE ze spółkami zależnymi PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. (rejestracja emisji w dniu 31 sierpnia 2010 r.), a także w następstwie transakcji sprzedaży akcji przez Skarb Państwa i umorzenia akcji własnych, akcjonariat spółki przedstawia się następująco: