Poniżej znajduje się wykaz aktualnie prowadzonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postępowań zakupowych na dostawy biomasy do jednostek wytwórczych GK PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy leśnej w formie zrębków w ilości 424 200 Mg dla PGE EC S.A. Oddział w Szczecinie - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/29/2021

Termin składania ofert: najpóźniej do 08 października 2021r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy pochodzenia rolniczego w formie zrębków z upraw energetycznych w ilości 41 100 Mg dla PGE EC S.A. Oddział w Szczecinie - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/30/2021

Termin składania ofert: najpóźniej do 08 października 2021r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy pochodzenia rolniczego w formie peletów ze słomy w ilości 10 000 Mg dla PGE EC S.A. Oddział w Szczecinie - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/31/2021

Termin składania ofert: najpóźniej do 08 października 2021r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy drzewnej w formie zrębków w ilości 69 200 Mg dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/32/2021

Termin składania ofert: najpóźniej do 08 października 2021r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy leśnej w formie zrębków w ilości 130 000 Mg dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. - Elektrociepłownia Czechnica w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/33/2021

Termin składania ofert: najpóźniej do 08 października 2021r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy pochodzenia rolniczego w ilości 16 000 Mg dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. - Elektrociepłownia Czechnica w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/34/2021

Termin składania ofert: najpóźniej do 08 października 2021r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. 

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane, w szczególności Spółce PGE Systemy S.A.

VII. Przetwarzanie danych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadni przewidzianymi w rozdziale V RODO.

VIII. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacjęo miejscu ich udostępnienia.

IX. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi złożenie oferty.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_biomasa_site