Powrót

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 15 listopada 2021 r.

  • Numer raportu: 33/2021
  • Data sporządzenia raportu: 19.11.2021 14:09
  • Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 listopada 2021 r.:
1. Skarb Państwa – 1 072 984 098 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 80,12% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 57,39% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 71 227 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,32% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 3,81% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site