Powrót

Zmiany w Radzie Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 31/2021
  • Data sporządzenia raportu: 15.11.2021 19:14
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje , iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 listopada 2021 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej p. Jerzego Sawickiego, członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie, do składu Rady Nadzorczej z dniem 15 listopada 2021 r. powołany został p. Zbigniew Gryglas.

Pan Zbigniew Gryglas jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ART Olsztyn i Szkoły Głównej Handlowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa zdobyte w Ministerstwie Skarbu Państwa (1996-2006) i Ministerstwie Aktywów Państwowych (2019-2021). Odbył staż w Komisji Europejskiej - Dyrekcja Generalna Energia. Członek Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa VIII kadencji. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW) 2016-2019r. a w latach 2020- 2021 Pełnomocnik Ministra Aktywów Państwowych ds. MEW. Jeden ze współautorów ustawy o wspieraniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Wieloletnie doświadczenie w pracy w organach spółek prawa handlowego w tym z sektora energii m.in.: Przewodniczący Rady Nadzorczej Nafty Polskiej S.A. w latach 2000-2005, Przewodniczący Rady Nadzorczej Naftoport Sp. z o.o. w latach 2005-2006. Członek rad nadzorczych: H.Cegielski Poznań S.A., Polpharma S.A., RPBI S.A., SSSE S.A. W latach 2009-2015 prowadził działalność gospodarczą w zakresie fuzji i przejęć oraz oceny projektów inwestycyjnych. Jeden ze współautorów Programu Restrukturyzacji Sektora Elektroenergetycznego z roku 2006 powołującego obecnie istniejące cztery Grupy Energetyczne (PGE, Tauron, Enea, Energa).

Pan Zbigniew Gryglas złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Zbigniew Gryglas oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site