Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2021 r.

  • Numer raportu: 30/2021
  • Data sporządzenia raportu: 09.11.2021 17:41
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2021 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 9 miesiącach 2021 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 50,5 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 27,9 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 27,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 36,2 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2021 r. wyniósł około 7 364 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 803 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 867 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 047 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 1 022 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 596 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 3 251 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 3 069 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2021 r. wyniosło około 2 578 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 9 miesiącach 2021 r. wyniosła 264,5 PLN/MWh.


Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2021 r. nastąpi 23 listopada 2021 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site