Powrót

Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.

  • Numer raportu: 22/2021
  • Data sporządzenia raportu: 13.07.2021 17:07
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem w odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site