Powrót

Zawarcie umowy na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)

  • Numer raportu: 19/2021
  • Data sporządzenia raportu: 23.06.2021 10:20
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 spółki zależnej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., informuje, że Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) poinformował, że w dniu 23 czerwca 2021 r. została zawarta umowa z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) na budowę Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach (Nowa EC Czechnica) (zwanymi dalej „Wykonawcą").

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę w formule „pod klucz” budowy bloku gazowo-parowego o łącznej mocy elektrycznej 179,4 MW i mocy cieplnej 162,9 MWt, akumulatora ciepła oraz czterech kotłów wodnych o łącznej mocy 152 MWt. Nowe jednostki mają zastąpić funkcjonującą obecnie elektrociepłownię węglową. Wartość umowy na budowę elektrociepłowni (umowa EPC) wynosi: 1 159 180 000,00 zł netto, (tj. 1 425 791 400,00 zł brutto).

W powiązaniu z umową EPC zawarta została ponadto umowa o świadczenie usług serwisowych od dnia przekazania bloków do eksploatacji do dnia upływu 103 miesięcy. Wartość umowy o świadczenie usług serwisowych (umowa LTSA) wynosi: 25 027 789,80 zł netto oraz 20 717 846,68 euro netto, tj. 30 784 181,45 zł brutto i 25 482 951,42 euro brutto. Łączna wartość wszystkich zawartych umów wynosi ok. 1 278 353 828,68 zł netto, tj. 1 572 375 209,28 zł brutto (według średniego kursu euro na dzień 21 czerwca 2021 r.).

Umowa EPC przewiduje kary umowne dla Wykonawcy związane m.in. z niedotrzymaniem terminu przekazania do eksploatacji, niedotrzymaniem gwarantowanych parametrów technicznych, niedotrzymaniem gwarantowanej dyspozycyjności w okresie gwarancji. Łączna suma kar umownych, wynikających z niedotrzymania terminów, gwarantowanych parametrów technicznych i dyspozycyjności jest ograniczona do 25% wynagrodzenia umownego netto Umowy EPC.
Ponadto Spółka zastrzegła sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

Harmonogram projektu zakłada przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego w II kwartale 2024 roku.
gkpge_relacjeInwestorskie_site