Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2021 r.

  • Numer raportu: 15/2021
  • Data sporządzenia raportu: 11.05.2021 19:13
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2021 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2021 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 17,1 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,5 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 9,7 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 23,0 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2021 r. wyniósł około 2 206 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 511 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 510 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 658 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 352 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 193 mln zł.
EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego*: 9 mln zł.

* segment wyodrębniony od 1 stycznia 2021 r. Spółki segmentu funkcjonowały wcześniej w ramach segmentów Energetyka Konwencjonalna, Ciepłownictwo i Pozostała działalność.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 808 mln zł (czyli 0,43 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 839 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2021 r. wyniosło około 9 068 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I kwartale 2021 r. wyniosła 248,2 PLN/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 r. nastąpi 25 maja 2021 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site