Powrót

Zamknięcie transakcji dotyczącej projektu budowy morskich farm wiatrowych

  • Numer raportu: 14/2021
  • Data sporządzenia raportu: 06.05.2021 17:54
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 6 maja 2021 r. odpowiednie podmioty z grup kapitałowych PGE oraz Ørsted, po ziszczeniu się warunków zawieszających sfinalizowały transakcję, w ramach której odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Ørsted objęły udziały stanowiące 50% kapitału zakładowego spółek Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. („EWB2”) oraz Elektrownia Wiatrowej Baltica – 3 sp. z o.o. („EWB3”) – prowadzących budowę dwóch morskich farm wiatrowych: Baltica 2 (o planowanej mocy około 1,5 GW) i Baltica 3 (o planowanej mocy około 1 GW). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Ørsted i PGE (działający poprzez ich odpowiednie spółki zależne) staną się w stosunku 50/50 wspólnikami utworzonego wspólnego przedsięwzięcia (joint venture).

Łączna cena objęcia 50% udziałów w EWB2 i EWB3 stanowi równowartość ok. 686 mln zł. Zwiększona cena uwzględnia w szczególności wkłady wniesione przez PGE na rzecz spółek po podpisaniu umowy inwestycyjnej. Po spełnieniu ustalonych założeń odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Ørsted będą zobowiązane do wniesienia do EWB2 and EWB3 dodatkowych wkładów, które mogą wynieść łącznie do 1 024 mld zł.

W ramach zamknięcia transakcji odpowiednie podmioty z obu grup kapitałowych Ørsted oraz PGE zawarły szereg dokumentów, oddzielnie dla spółki Baltica 2 oraz Baltica 3 („Dokumenty Transakcyjne”) obejmujących w szczególności:
(i) umowy wspólników regulujące między innymi zasady ładu korporacyjnego spółek, zasady funkcjonowania zintegrowanych zespołów projektowych, zobowiązania stron w zakresie finansowania i świadczenia innego rodzaju wsparcia na rzecz spółek, ograniczenia dotyczące zbywalności udziałów w spółkach joint venture oraz skutki naruszenia postanowień i zmiany kontroli;
(ii) umowy dotyczące świadczenia usług rozwojowych regulujące świadczenie usług rozwojowych na rzecz spółek joint venture przez odpowiednie spółki zależne obu stron;
(iii) umowy dotyczące udostępniania zasobów, na podstawie których obie strony oddelegują personel do spółek joint venture;
(iv) umowy pożyczek wspólników, na podstawie których wspólnicy udostępnią finansowanie dłużne (oprócz finansowania kapitałowego) spółkom joint venture; oraz
(v) gwarancje korporacyjne wystawione przez PGE and Ørsted Wind Power A/S, na podstawie których obie stron gwarantują należyte wykonane zobowiązań na etapie rozwoju projektów przez ich odpowiednie spółki zależne.
gkpge_relacjeInwestorskie_site