W jaki sposób można zmienić sprzedawcę energii na PGE?

Wystarczy podpisać z PGE Obrot SA Umowę Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz udzielić pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania w procesie zmiany sprzedawcy. Wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy energii zostaną zrealizowane przez PGE Obrót SA. W ramach pełnomocnictwa zostanie rozwiązana dotychczasowa Umowę na sprzedaż i dostarczanie energii oraz nastąpi zawarcie Umowy z lokalnym operatorem Systemu Dystrybucyjnego na dostarczanie energii do gospodarstwa domowego lub firmy.

W jaki sposób mogę zamówić usługi PGE?

INTERNET. Wejdź do działu Oferty i wybierz ofertę odpowiednią dla siebie. Następnie przejdź do formularzu zamówienia. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia nasz pracownik skontaktuje się z Tobą. Możesz również przesłać maila na adres: oferta@gkpge.pl

TELEFON. Zadzwoń na infolinię PGE Contact Center pod numer 422 222 222 i zamów usługę przez telefon.

Czy w celu zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej muszę samodzielnie rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej?

W celu ułatwienia procesu zmiany sprzedawcy Klient może upoważnić PGE do reprezentowania go w stosunku do obecnego dostawcy podpisując stosowne pełnomocnictwo. Dzięki temu, wszelkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy zostaną przeprowadzone przez PGE Obrót SA.

Jak długo trwa proces zmiany sprzedawcy energii?

Termin zmiany sprzedawcy jest ustawowo regulowany i wynosi 21 dni, niezależnie od tego czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy. Należy jednak pamiętać, iż czas ten będzie również wynikał z terminów wypowiedzenia umowy poprzedniemu sprzedawcy, który może wynosić nawet 3 miesiące.

Czy zmiana sprzedawcy energii jest całkowicie bezpłatna?

Tak. Zmiana sprzedawcy energii jest całkowicie bezpłatna.

Czy w trakcie zmiany sprzedawcy energii pozostanę bez prądu?

Nie. Dotychczasowy sprzedawca energii będzie zapewniał prąd do momentu wejścia w życie umowy z PGE.

Czy jeżeli mam licznik przedpłatowy to mogę skorzystać z oferty PGE?

Licznik przedpłatowy, zamontowany na terenie PGE Dystrybucja SA, na ten moment, może być doładowany tylko pre-paid’em zakupionym w PGE Obrót. W tym celu należy skontaktować się z PGE Contact Center 422 222 222, doładować licznik poprzez elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGE eBOK www.ebok.gkpge.pl lub odwiedzić stacjonarne Biura Obsługi Klienta. Klienci spoza obszaru PGE Dystrybucja SA, nie mogą, na ten moment, skorzystać z doładowań zakupionych w PGE Obrót SA.

Czy w przypadku zmiany sprzedawcy energii muszę zmienić licznik?

W większości przypadków, przy zmianie sprzedawcy energii nie trzeba zmieniać licznika. Licznik poboru energii (układ kontrolno-pomiarowy) pozostaje ten sam, ponieważ jest własnością lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wyjątek stanowią Odbiorcy przemysłowi rozliczani w grupach taryfowych A i B - w tym przypadku układ pomiarowy jest własnością Odbiorcy i to on musi zadbać o jego wymianę.

Czy jeśli zmienię sprzedawcę energii na PGE to będę otrzymywał dwa rachunki?

Klient zmieniający dostawcę będzie otrzymywał jeden rachunek za energię elektryczną (wystawi go PGE), a drugi za usługi przesyłowe, który wystawi Operator Systemu Dystrybucyjnego. Należy nadmienić, że obecnie PGE Obrót S.A. świadczy usługę kompleksową dla Klientów w gospodarstwach domowych poza swoim tzw. rynkiem historycznym (obecnie na terenie RWE i Tauron). Dzięki takiemu rozwiązaniu Klienci w gospodarstwach domowych z ww. terenu zmieniający sprzedawcę (zawierając umowę kompleksową z PGE Obrót S.A.) będą otrzymywać nadal 1 fakturę.

Czy właściciele gospodarstw domowych mogą wybierać sobie sprzedawcę energii elektrycznej?

Tak. W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 r. właściciele gospodarstw domowych (taryfa G) uzyskali prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Odtąd, ok. 15,7 milionów klientów ma prawo wolnego wyboru sprzedawcy.

W jaki sposób sprzedawcę wybierają firmy?

Firmy i instytucje dysponujące finansami publicznymi (np. gminy, spółki Skarbu Państwa) zobowiązane się do działania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dlatego wybierają sprzedawcę energii elektrycznej w drodze przetargu. Inne firmy i instytucje również mogą organizować przetargi, ale nie jest to wymóg ustawowy. Sprzedawcę energii elektrycznej mogą wybierać wysyłając do niego zapytanie lub prowadząc z nim negocjacje. Również sam sprzedawca może zwrócić się z ofertą i przekonać firmę lub instytucję do swojej propozycji.

Kto i w oparciu o jakie zasady decyduje o cenach energii dla gospodarstwach domowych?

Decyzję o cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych podejmuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na podstawie wniosków złożonych przez sprzedawców energii. Odbywa się to jednak jedynie w stosunku do cen taryfowych tj. cen dla klientów, którzy korzystają z umów kompleksowych (łączących sprzedaż energii i usług jej dystrybucji). Pozostałe ceny nie wymagają zatwierdzenia przez prezesa URE, i zależą od sprzedawców prądu i aktualnych warunków rynkowych.

Raz w roku firmy sprzedażowe składają wnioski, w którym zawarta jest proponowana przez nie wysokość cen na dany rok. Prezes URE analizuje te wnioski, biorąc pod uwagę m.in.: średnie ceny energii po jakiej sprzedawcy kupują ją od producentów oraz koszty ponoszone przez danego sprzedawcę m.in. na prowadzenie Biur Obsługi Klienta, przygotowanie i wysyłkę rachunków. W przypadku braku akceptacji prezesa URE na warunki cenowe zaproponowane przez sprzedawcę, prezes wzywa do rekalkulacji cen. Pod koniec roku prezes URE zatwierdza ceny ujęte w Taryfie dla poszczególnych sprzedawców. Najczęściej, nowa cena energii obowiązuje od 1 stycznia następnego roku. Takie działania mają na celu zachowanie równowagi na rynku. Chodzi o to, aby cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie różniła się drastycznie w zależności od obszaru działania danej spółki sprzedażowej, a także, aby ewentualne podwyżki nie były zbyt dotkliwe dla odbiorców prądu.

Znajomy zmienił sprzedawcę energii elektrycznej i otrzymuje teraz dwie faktury. Dlaczego?

Klienci PGE Obrót SA na tzw. rynku historycznym (Klienci z obszaru objętym siecią dystrybucyjną PGE Dystrybucja SA) mają zapewnione udogodnienie w postaci usługi kompleksowej, czyli otrzymują tylko jedną fakturę: za zużytą energię elektryczną oraz za usługę dystrybucyjną, czyli "transport" energii. Ci Klienci, którzy zmieniają sprzedawcę otrzymują dwie faktury: osobno za zużytą energię, osobno za dystrybucję.

Należy nadmienić, że obecnie część sprzedawców świadczy również usługę kompleksową dla Klientów w gospodarstwach domowych poza swoim tzw. rynkiem historycznym – jest to usługa uzależniona od podpisanej umowy między Sprzedawcą, a lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient w gospodarstwie domowym zmieniający sprzedawcę będzie otrzymywał nadal 1 fakturę.

PGE Obrót SA posiada podpisaną umowę z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego: RWE Stoen Operator Sp. z o.o. oraz TAURON Dystrybucja S.A.

gkpge_site